Ta-Min Vài Ra Ngoài

तस्वीर का शीर्षक ,

Ta-Min Vài Ra Ngoài, Thy Thy Hội Đạt Bình Hào vào trong phòng Đạt, mỗi đứa một góc cởi sạch quần áo, quấn khăn tắm quanh người.