Tinh Trùng Từ Mông 3 - Cảnh 3

तस्वीर का शीर्षक ,

Tinh Trùng Từ Mông 3 - Cảnh 3, Thế là Hoàng Bá cùng mười tên thuộc hạ trộn lẫn vào đám dân chúng để đảm bảo không có kẻ phá rối.