Alice Romain Thông Đít Gaping;

तस्वीर का शीर्षक ,

Alice Romain Thông Đít Gaping;, Lúc này, tàn hồn của Tề Thiên Ma Tôn hiện ra bên cạnh Hoài Bão, đôi mắt già nua của lão nhìn Ma Quân với vẻ vừa kính sợ vừa thù hận.