Thành Quả, Sex Qua Điện Thoại 1977

तस्वीर का शीर्षक ,

Thành Quả, Sex Qua Điện Thoại 1977, Phù Điêu Đế Vương! Chử Định Thiên tỏ ra cung kính quỳ một chân cúi đầu khi nhận ra danh tính bức phù điêu.