Đồng, thống lĩnh, và tôn sùng nô lệ

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồng, thống lĩnh, và tôn sùng nô lệ, Đại ca chắc là Hoài Trung chứ? Không thể nhầm được… Thân thủ của nó mày không phải không biết.