Sau giờ học, con video không,

तस्वीर का शीर्षक ,

Sau giờ học, con video không,, Tại sao bạn nói như vậy? Bọn này là tự nguyện đến đây mà… Hội sửng sốt hỏi.