Nhồi và Fisting Ồn quá-đúng thế

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhồi và Fisting Ồn quá-đúng thế, Hôm nay hội đồng quản trị tổ chức đại hội cổ đông bất thường để phổ biến hai vấn đề.