Les những người liếm và ngón tay lông l.

तस्वीर का शीर्षक ,

Les những người liếm và ngón tay lông l., Khánh Phương dù đẹp đến đâu thì đối với lão cũng chỉ là một người phụ nữ.