Rồi Anh của cô gái trong vớ chân khốn khiếp tuổi

तस्वीर का शीर्षक ,

Rồi Anh của cô gái trong vớ chân khốn khiếp tuổi, Hoàng Cúc: Con với Hoàng Phong tính thế nào đi chứ, chúng mày cưới nhau hơn hai năm rồi đấy.