Các cô gái từ cảnh sát

तस्वीर का शीर्षक ,

Các cô gái từ cảnh sát, Cứ như vậy, ba người đi tới mật thất đào thoát mà Thẩm Hạo nói, mua vé xong, mỗi người mang một tâm tình không giống nhau đi vào bên trong.