Thêm Lớn Phải, bạn cùng phòng của Lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Thêm Lớn Phải, bạn cùng phòng của Lớn, Tinh dịch tích tụ lâu ngày hối hả tràn lên ống phóng nơi cuống buồi trong thế không thể ngăn lại được.