Thỉu tóc quăn có hứng part5

तस्वीर का शीर्षक ,

Thỉu tóc quăn có hứng part5, Chán ghét, ngài như vậy, tôi còn giúp ngài khám bệnh như thế nào được, Thẩm tiên sinh, có phải ngài đang giả bệnh hay không?.