Lòng trinh bạch và vắt sữa II - Phần 3

तस्वीर का शीर्षक ,

Lòng trinh bạch và vắt sữa II - Phần 3, Quang gật đầu, sau đó lấy từ ví ra một xấp tiền dày cộm, đếm đếm đôi chút rồi đưa cho Nhi.