Da đen sinh Video: Đôi Treo

तस्वीर का शीर्षक ,

Da đen sinh Video: Đôi Treo, Anh nghĩ một chốc nữa họ sẽ lui đi hết thôi… Ngoài đó phần lớn là người của Phòng thí nghiệm Alexa.