Thả cô bé chân tôn sùng

तस्वीर का शीर्षक ,

Thả cô bé chân tôn sùng, Quyên muốn Dz không? Có, em muốn nhiều nhiều… Quyên muốn gì? Quyên muốn sâu nữa không? Thích mạnh không? Ứ… ưm… có, Dz cho sâu… sâu nữa đi.